Daně jsou nezbytnou součástí fungování státu, umožňují financování veřejných služeb a infrastruktury. V České republice se daně rozdělují do dvou základních kategorií – přímé a nepřímé daně. Tento článek vám přiblíží, jaké druhy daní v ČR existují, jak fungují a kdo je platí.

Přímé daně

Přímé daně jsou ty, které platí přímo poplatník, a to buď ze svých příjmů nebo majetku. Patří sem několik druhů daní, které jsou konkrétně adresovány jednotlivcům nebo právnickým osobám.

Mezi přímé daně patří:

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob platí jednotlivci, kteří mají trvalé bydliště v ČR nebo zde pobývají alespoň 183 dní v roce. Tato daň se vztahuje na různé druhy příjmů, jako jsou mzdy, příjmy z podnikání, pronájmů, kapitálové majetku a další.

Daň z příjmů právnických osob

Tato daň se týká právnických osob, jako jsou firmy, občanská sdružení nebo různé fondy. Právnická osoba je povinna se zaregistrovat k této dani při svém vzniku a následně odvádět daň z veškerých příjmů plynoucích z její činnosti.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí, dříve známá jako daň z nemovitosti, se vztahuje na majitele pozemků a staveb. Tato daň je rozdělena na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Každý majitel nemovitosti je povinen tuto daň odvádět.

Silniční daň

Silniční daň platí subjekty, které používají motorová vozidla k podnikání. Od roku 2022 se tato daň vztahuje pouze na nákladní automobily a jejich přípojná vozidla. Pro osobní automobily již tato daň neplatí.

Zrušené daně

  • Daň z nabytí nemovitosti: Zrušena v roce 2020, dříve činila 4 % z ceny nemovitosti.
  • Darovací daň: Zrušena v roce 2014, nyní je darování zdaněno jako běžný příjem.
  • Dědická daň: Také zrušena v roce 2014, dědictví je nyní od daně osvobozeno.

Nepřímé daně

Nepřímé daně nejsou placeny přímo poplatníkem, ale jsou zahrnuty v ceně zboží nebo služeb, které kupujeme. Odvádí je podnikatelé nebo firmy, ale skutečnými plátci jsou koneční spotřebitelé.

Mezi nepřímé daně se řadí:

Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH je univerzální daň, která se aplikuje na většinu zboží a služeb. Platí ji každý, kdo nakupuje zboží nebo služby, a prodejci ji odvádějí státu. Osoby, jejichž obrat přesáhne 2 000 000 Kč ročně, se musí k této dani zaregistrovat.

Spotřební daň

Spotřební daň se vztahuje na specifické druhy zboží, které jsou považovány za škodlivé nebo luxusní, jako jsou minerální paliva, alkohol, tabákové výrobky a některé druhy nápojů. Tato daň je vyšší než běžná DPH a má za cíl regulovat spotřebu těchto produktů.

Ekologická daň

Ekologická daň se uplatňuje na produkty, které mají negativní dopad na životní prostředí. Patří sem například daň z elektřiny, zemního plynu, pevných paliv a pohonných hmot. Cílem této daně je snižovat spotřebu ekologicky škodlivých produktů.