Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem aplikace FakturaOnline.cz je společnost: FakturaOnline s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha – Smíchov, IČO: 04129890, DIČ: CZ04129890, bankovní spojení: 2700812412/2010, Fio banka, a.s., společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 242393, Česká republika, kontakt: podpora@fakturaonline.cz. (dále jen „Provozovatel“)
 2. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala k užívání Aplikace. (dále jen „Uživatel“)
 3. Aplikací se rozumí webová aplikace FakturaOnline.cz, dostupná prostřednictvím webové stránky www.fakturaonline.cz (dále jen „Webová stránka“), která na základě dat vložených Uživatelem vygeneruje elektronický podklad pro účetní doklad ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, případně daňový doklad ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a umožní uložení vygenerovaného dokladu Uživatelem ve formátu PDF a jeho odeslání e-mailem na Uživatelem zvolenou adresu. (dále jen „Aplikace“)
 4. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání a zpřístupňování Aplikace a tvoří, spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a Cookie Policy, obsah smlouvy o poskytování služeb, tj. zpřístupnění Aplikace, ve smyslu § 1751 občanského zákoníku.

Zpřístupnění Aplikace

 1. Smlouva o poskytování služeb, tj. o zpřístupnění Aplikace, je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena ve chvíli, kdy se Uživatel zaregistruje k užívání aplikace vytvořením uživatelského účtu vyplněním e-mailové adresy a následným přihlášením pomocí odeslaného kódu. Aplikace je zpřístupněna bezúplatně po dobu prvních 35 dnů od provedení registrace (dále také jako „zkušební doba“). Ve zkušebním období je zpřístupnění Aplikace považováno za dobrovolné jednostranné plnění Provozovatele a Uživateli na něj nevzniká nárok. Následně je Aplikace zpřístupněna úplatně formou předplatného dle aktuálního ceníku. Touto volbou, tj. objednávkou předplatného, vzniká Provozovateli nárok na úhradu ceny za předplatné. Smlouva o poskytování služeb trvá po dobu hrazení ceny za předplatné nebo do doby, pokud Uživatel nepožádá Provozovatele o zrušení uživatelského účtu. Při zrušení uživatelského účtu před uplynutím doby, na níž je užívání Aplikace předplaceno, se Uživateli nevrací cena za předplatné ani její část. Smlouva dále zaniká zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

Licence

 1. Zpřístupnění Aplikace se mj. řídí následujícími licenčními podmínkami.
 2. Aplikace je souborným autorským díle, k němuž vykonává majetková práva Provozovatel.
 3. Registrací je Uživateli poskytnuta osobní, úplatná, nepřenosná, nevýhradní, časově omezená licence k užívání Aplikace v souladu s účelem Aplikace, tj. podpora vystavování účetních a daňových dokladů. Licence je poskytována jako bezúplatná po dobu prvních 35 dnů od provedení registrace. Následně je licence poskytována jako úplatná. Časové omezení licence odpovídá době, po níž je užívání Aplikace předplaceno.
 4. Předmětem licence není oprávnění užívat grafické prvky uživatelského rozhraní Aplikace rozmnožováním, rozšiřováním nebo sdělováním veřejnosti. Uživatel není oprávněn Aplikaci pozměňovat a vytvářet odvozená díla, nedohodne-li se na tom s Provozovatelem.
 5. Licenci není možné postoupit ani udělit podlicenci, a to ani částečně. Uživatel nesmí Aplikaci jakýmkoli jiným způsobem poskytovat k užívání třetím osobám s výjimkou svých zaměstnanců a spolupracujících osob, které mu poskytují účetní a administrativní služby.
 6. Tato licenční ujednání upravují také užívání případných aktualizací Aplikace, kterými může být původní Aplikace doplněna či nahrazena. To neplatí, pokud taková aktualizace bude spojena se samostatnou licencí a samostatnými podmínkami aplikace. Pak mají přednost podmínky samostatné licence.
 7. Aplikaci není možné užívat způsobem, který by narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, k jejichž výkonu nejsou Uživatelé těmito Podmínkami oprávněni.

Práva, povinnosti a odpovědnost Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje umožnit Uživateli prostřednictvím Webové stránky přístup k Aplikaci.
 2. Provozovatel se zavazuje za dále stanovených podmínek uchovávat data z Uživatelem vygenerovaných dokladů po dobu 5 let a umožnit Uživateli dodatečnou úpravu těchto dokladů.
 3. Rozsah vstupních dat a druhy účetních dokladů jsou uvedeny ve veřejně přístupné části aplikace dostupné online na adrese https://www.fakturaonline.cz/faktura.
 4. Předmětem smlouvy není kontrola úplnosti či správnosti dokladů vygenerovaných Uživatelem ze strany Provozovatele.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí dokladů vygenerovaných pomocí Aplikace s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů Aplikace, předávaných orgánům veřejné moci, obchodním partnerům a dalším subjektům. Je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.
 6. Provozovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen uvést vlastní existující e-mailovou adresu.
 2. Uživatel se zavazuje Provozovateli za umožnění přístupu Aplikaci po vypršení zkušební verze zaplatit úplatu.
 3. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci výhradně pro účely vedení účetnictví nebo jiné evidence ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jeden uživatel nesmí uvést více než jednu e-mailovou adresu.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za data a obsah, které Uživatel při užívání Aplikace nahrává. Uživatel se zavazuje užívat Aplikaci v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami.
 6. Uživatel je povinen chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetí stranou.
 7. Uživatel se vzdává případných nároků na náhradu škody, újmy či ušlého zisku vzniklých v důsledku porušení povinností Provozovatele.

Úplata za užívání služby

 1. Ceny předplatného jsou uvedeny v platném ceníku Provozovatele. Aktuální ceník je k dispozici na stránce objednávky předplatného www.fakturaonline.cz/cenik.
 2. Smlouva je prodloužena automaticky po uplynutí lhůty předplatného. Provozovatel informuje Uživatele před uplynutím lhůty předplatného o možnosti jeho prodloužení a vystaví fakturu na další předplatné období. Neuhradí-li ji Uživatel, smlouva o poskytování služeb zaniká. Při novém uzavření smlouvy o poskytování služeb nemá Uživatel nárok na bezplatné užívání Aplikace ve zkušební době.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel je považován za profesionála. Služba je určena k vystavování faktur pro podnikatelské účely. Na základě toho není Uživatel považován za spotřebitele a nepožívá ochrany poskytované spotřebiteli právním řádem České republiky.
 2. Pro případ vzniku sporu v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek se bude vždy aplikovat české právo. Příslušným k řešení takového sporu bude příslušný krajský nebo okresní soud v obvodu sídla Provozovatele.
 3. Uzavřením smlouvy (kliknutím na link v ověřovacím e-mailu v průběhu registrace) dále dochází ke vzniku smlouvy o zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem a Uživatelem, přičemž obsah smlouvy tvoří příslušná ustanovení Zásad pro ochranu osobních údajů a Podmínek v přiměřeném rozsahu ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o poskytování služeb, případně ve znění pozdějších změn. Smlouva se uzavírá po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a zaniká uplynutím doby, po níž bylo poskytování služeb předplaceno, zánikem uživatelského účtu nebo zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 4. Je-li některá část těchto Podmínek neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 občanského zákoníku.
 5. Provozovatel je oprávněn Podmínky měnit zejména z důvodů ekonomických, regulatorních a technologických. Změna Podmínek bude Uživatelům oznámena elektronickou zprávou v uživatelském rozhraní Aplikace nebo prostřednictvím emailu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. V případě, že si Uživatel nebude přát být vázán navrhovanou změnou Podmínek, má právo změnu odmítnout a poskytování služeb vypovědět s výpovědní dobou 14 dní. Poskytování služeb Uživatel vypoví elektronicky zasláním zprávy prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo e-mailem Provozovateli. Ke dni uplynutí výpovědní doby Provozovatel uživateli zruší uživatelský účet. V případě, že Uživatel svůj účet nezruší zasláním oznámení do 14 dní od oznámení změny Podmínek, má se za to, že s novými Podmínkami souhlasí.
 6. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů obou Podmínek mají přednost podmínky vyhotovené v českém jazyce.
 7. Podmínky jsou platné a účinné od 15. 6. 2018.