Velkou součástí investování je znalost jednotlivých investičních pojmů. Víte, co je to diverzifikace a proč je při investování důležitá? A znáte pojmy jako medvědí a býčí trh, volatilita, blue chips či hedging?

Akcie – představuje cenný papír, který dokládá vlastnictví podílu v dané akciové společnosti. Investování do akcií poskytuje jednotlivcům příležitost podílet se na vlastnictví a ziscích společnosti. Jak se hodnota společnosti zvyšuje, roste také hodnota jejích akcií, což investorům umožňuje prodávat své akcie za vyšší cenu, než za kolik je pořídili a dosahovat zisku. Právem akcionářů je podílet se na zisku (vyplácení dividend) a hlasovat na valné hromadě.

Rating – vyjadřuje důvěryhodnost a stabilitu, označuje se písmeny od AAA až do D. Nejznámější ratingové agentury jsou Standard & Poor's (S&P), Moody's a Fitch. S tím, že úroveň hodnocení AAA nepředstavuje téměř žádné riziko a D je vysoce rizikové. Rizikovější investice mají lepší zhodnocení, ale také je u nich mnohem větší pravděpodobnost ztráty. 

Rentabilita – vyjadřuje poměr zisku k vloženému kapitálu, počítá se jako zisk / vlastní kapitál × 100 (%). Existuje několik druhů rentability, a to rentabilita aktiv, vlastního kapitálu, nákladů, tržeb a dlouhodobého kapitálu.

Solventnost – vyjadřuje schopnost dostát svým závazkům, jedná se o platební schopnost.

Likvidita – informuje o tom, jak rychle lze aktiva přeměnit na peněžní prostředky. Nízká míra likvidity vypovídá o tom, že podnik není schopen včas hradit své závazky. Naopak vysoká míra likvidity znamená, že podnik je schopen včas platit své závazky, ale na druhou stranu tím snižuje svoji ziskovost.

Volatilita – informuje o stupni kolísání hodnoty daného finančního nástroje. Vysoká volatilita naznačuje, že hodnota aktiva se může během krátké doby rychle a výrazně změnit, což ukazuje na vyšší míru rizika a může přinést vyšší zisky. Naopak nízká volatilita naznačuje větší stabilitu a menší rizikovost, jsou zde ovšem většinou také menší zisky. 

Investiční slovník

Zdroj: stock.adobe.com

Cenný papír – může být akcie, dluhopis, směnka, podílový list, státní pokladniční poukázky, šeky a další finanční nástroje. Vystavovatel cenného papíru neboli emitent touto formou získá potřebný kapitál a investor tak zhodnotí své peníze.

Hedging – je zajištění proti riziku, jedná se o investiční techniku, kdy se uzavírá opačný obchod nebo se drží protichůdné pozice, které vyrovnávají riziko původního investičního aktiva. Mezi nejběžnější nástroje používané pro hedging patří futures kontrakty, opce, swapové smlouvy a termínové smlouvy. Tyto finanční deriváty umožňují investorům ovládat a snižovat riziko v jejich portfoliu.

Blue chips – jedná se o akcie velkých společností, které jsou známé tím, že jsou stabilní a vysoce likvidní. Termín „blue chip“ byl vytvořen na počátku 20. století jako odkaz na tmavě modré vysoce hodnotné pokerové žetony, které označovaly nejvyšší hodnotu a mohly být použity k uzavírání nejvýznamnějších sázek.

Beta - je měřítkem volatility akcie ve vztahu k pohybům na celkovému trhu. Beta větší než 1 naznačuje, že akcie jsou volatilnější a beta menší než 1 označuje akcie s nižší volatilitou.

Diverzifikace – slouží k minimalizaci investičního rizika. Klíčové je neinvestovat pouze do jednoho finančního instrumentu, ale své investice rozdělit do více typů, tím se eliminuje riziko ztráty.

Broker – je tzv. zprostředkovatel, který zajišťuje nákup a prodej akcií. Působí jako prostředník mezi investorem a burzou cenných papírů.

Medvědí trh/Bear market

Medvědí trh je definován dlouhodobým poklesem investičních cen – obecně k medvědímu trhu dochází, když dojde k poklesu o 20 % nebo více ze svého posledního maxima. Medvědí trh je tak ideální příležitostí pro investory pro nákup akcií. 

Býčí trh/Bull market

Býčí trh je definován stoupajícím trendem na trhu za určité časové období - obecně k býčímu trhu dochází, když dojde k nárůstu o 20 % nebo více oproti předchozímu minimu anebo v případě, že cena zaznamenala historické maximum. Investoři v tomto případě buď akcie nadále drží s vidinou ještě vyššího zisku anebo je prodávají.