Stejně jako DPH a spotřební daň, hradíme i energetickou daň my, koneční spotřebitelé. Daň se hradí zejména ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. Její výše je vypočítávána podle reálného odběru energetického produktu.

Co je energetická daň?

Energetická, nebo také ekologická daň se svým charakterem řadí k tzv. nepřímým daním, stejně, jako např. daň z přidané hodnoty nebo spotřební daň. Jejich podstata spočívá v tom, že ji hradí koneční spotřebitelé, tedy my všichni. 

Daňové přiznání však nepodáváme my (koneční spotřebitelé), ale dodavatel, který nám energetický produkt prodal. 

Slouží jako kompenzace za znečišťování životního prostředí spalováním energetického produktu.

Co je předmětem energetické daně?

Předmět energetické daně se dělí podle druhu energetického produktu na:

  • daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
  • daň z pevných paliv - zejm.  černé a hnědé uhlí, koks a další
  • daň z elektřiny.

Všechny uvedené daně jsou upraveny zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Co tvoří základ daně?

Základ daně z pevných paliv je určován v GJ spalného tepla, které se zjišťuje laboratorní zkouškou.

Základní sazba daně

  1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů - sazba daně se liší podle účelu použití plynu, který je označen kódem nomenklatury - nejčastější ale jsou:

- plyn určený pro pohon motorů se sazbou 264,80 Kč/MWh spalného tepla,

- plyn určený pro výrobu tepla se sazbou 30,60 Kč/MWh spalného tepla,

  1. daň z pevných paliv - 8,50 Kč/GJ spalného tepla,
  2. daň z elektřiny - 28,30 Kč/MWh.

Poplatník a plátce energetické daně, kdo je kdo?

Poplatníkem daně je každý konečný spotřebitel, který od dodavatele nakoupí energeticky produkt. Spotřebitelem tak v tomto směru je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která odebírá plyn, elektřinu, nebo pevná paliva.

Plátce daně je dodavatel, který energetický produkt prodává konečnému spotřebiteli, ten má povinnost daň vypočíst a odvést správci daně (Celní správě ČR). Daňové přiznání se podává za zdaňovací období kalendářní měsíc. Povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň má plátce do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Př.: Elektrická energie je spotřebovávána běžnou domácností, která za odebranou elektrickou energii zaplatí dodavateli. Dodavatel je následně povinen energetickou daň vypočíst a správci daně odvést.

Aktuální vývoj a nová speciální daň

S ohledem na aktuální prudký nárůst cen energií je ze strany Vlády České republiky zvažováno dočasné přijetí speciální daně pro společnosti vyrábějící elektřinu, které v letošním roce zaznamenají obrovské zisky. Cílem Vlády ČR je, aby společnosti vyrábějící elektřinu vyjádřily solidaritu vůči spotřebitelům a díky nové dani odvedly část svých zisků státu. Odvody by pak měly být přerozdělovány těm, na které vysoké ceny energií dopadají nejvíce. Tento postup je ale v současné chvíli stále zvažován a není jisté, zda bude návrh na zřízení nové daně přijat.

Zdroje: