Plátcem DPH je ze zákona každá osoba, která překročí obrat 2 milionu korun za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Od 1.1. 2023 dochšlo k navýšení limitu a povinná registrace nastává při překročení obratu 2 milion korun. Jak se registrovat do registru plátců a kdy je výhodné se stát dobrovolně plátcem DPH je v článku podrobně popsáno.

Kdy se stanete plátci DPH? 

Ze zákona se stanete plátcem DPH v případě: 

Obratem se rozumí souhrn uskutečněných úplat bez daně za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Dle přechodných ustanovení bude umožněno zrušení registrace ještě před samotnou účinností novely (1.1. 2023). Ovšem stávající plátci, kteří budou mít obrat nad 1 milion korun, zůstanou i nadále plátci DPH, pakliže si nepožádají o zrušení. 

Jak se registrovat do registru plátců DPH?

Nejprve je nutné podat přihlášku k registraci, která se podává elektronicky přes daňový portál Moje daně. Je nutné komunikovat s úřadem, který spadá pod vaše bydliště, u právnických osob se jedná o sídlo. Jinak může dojít ke zbytečným komplikacím při vyřizování vaší žádosti, a to pouze z důvodu podání na chybný úřad. 

Při vyplňování přihlášky vyplňujete IČO i DIČ v případě, že jste již zahájili podnikatelskou činnost. DIČ je přiděleno každému subjektu, který je registrován na úřadě (tzn. i subjektům, kteří plátci DPH nejsou). Pouze osoby, které jsou plátci DPH či případně identifikované osoby ho uvádí na daňových dokladech. Pokud ještě na živnostenském úřadě registrování nejste, IČO a DIČ vám bude přiděleno později. Poté zvolíte typ registrace, zde zvolíte, zdali se přihlašujete jako plátce či identifikovaná osoba. Následně vyplníte identifikační údaje, kde zvolíte, zdali se přihlašujete jako fyzická či právnická osoba. Dále vyplníte důvod k registraci, částku obratu za nejbližších 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících či případně důvod dobrovolné registrace k DPH. Součástí přihlášky je také vyplnění všech bankovních účtů, které jsou používány pro dané podnikání. 

Odvod DPH

DPH se platí pouze z rozdílu mezi daní na vstupu a daní na výstupu. Pokud daň na vstupu je vyšší, vzniká nadměrný odpočet, v opačném případě vzniká daňová povinnost, tj. vlastní daň. 

DPH se odvádí ve třech sazbách: 

  • základní ve výši 21 %
  • první snížená ve výši 15 %
  • druhá snížená ve výši 10 %

Příklad: 

Pan Novotný nakoupí zboží v hodnotě 1 520 Kč včetně DPH. V případě sazby 21 % vychází daň na 263,80 Kč (1 520/121*21). Pan Novotný zaplatí celou částku, 263,80 Kč si zaeviduje a uvede ji do daňového přiznání vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Pan Novotný prodává zboží v hodnotě 2 300 Kč včetně DPH. V tomto případě vychází daň na 399,17 Kč (2 300/121*21) a zaplatí ji zákazník panu Novotnému. Částka se uvede do daňového přiznání a odvede finančnímu úřadu do 25. dne po skončení zdaňovacího období. 

Zdaňovací období může být kalendářní měsíc anebo kalendářní čtvrtletí.

Kdy se vyplatí dobrovolné přihlášení do registru plátců DPH?

V některých případech se vyplatí dobrovolně se přihlásit do registru plátců k DPH. Jaké případy to jsou?

  • Nakupujete zboží/služby od plátců DPH více, než prodáváte. 
  • Většina vašich zákazníků jsou plátci DPH. 
  • Zboží nakupujete na území České republiky a prodáváte ho podnikatelům do dalších zemí Evropské unie. 
  • Zboží/služby nakupujete v základní sazbě DPH a následně ho prodáváte ve snížené sazbě DPH (15 % anebo 10 %).
  • Nakupujete zboží ze třetích zemí.
  • Plánujete nakoupit hodnotný majetek a budete mít tak nárok na odpočet.

K dobrovolnému plátcovství DPH jsme vše sepsali do článku Kdy se vyplatí stát se dobrovolným plátcem DPH.