Daňová kontrola je postup, při kterém správce daně kontroluje plnění daňových povinností podnikatele. Jak dochází k zahájení daňové kontroly, na co se připravit a co je to důkazní břemeno? Dále se v článku dočtete rozdíl mezi postupem k odstranění pochybností a daňovou kontrolou.

Postup k odstranění pochybností vs. daňová kontrola

Postup pro odstranění pochybností neboli zkráceně POP je běžná kontrola z finančního úřadu, kdy správce daně má konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podání daňového tvrzení. Lhůta pro odstranění pochybností nesmí být kratší než 15 dnů.  V případě, že nejsou správci daně pochybnosti rozptýleny, může být následně zahájena daňová kontrola. Zahájením daňové kontroly je POP ukončeno.

Zahájení daňové kontroly

Daňová kontrola prověřuje, zdali daný konkrétní podnikatel řádně plní své daňové povinnosti a dodržuje všechny zákonem dané skutečnosti ovlivňující stanovení daní. O daňové kontrole vám obvykle dá vědět pracovník finančního úřadu, a to buď písemně nebo telefonicky. V případě písemného oznámení, informuje i o rozsahu kontroly a určuje datum, čas a místo. V případě, že vám zavolá, tak se na termínu domluvíte společně.  Pracovník finančního úřadu neboli správce daně si od vás vyžádá dokumenty, které souvisí s plněním daňových povinností, a to ještě před samotným zahájením kontroly. Výjimečně se může stát, že úřad kontrolu zahájí bez předchozího upozornění.

Dle zákona č. 280/2009 Sb. § 85: „(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. (2) Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. (3) Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly. (4) Daňovou kontrolu lze provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu. (5) Oznámení doručované v souvislosti s daňovou kontrolou neobsahuje odůvodnění a nelze proti němu uplatnit opravné prostředky.“

Daňová kontrola

Zdroj: adobe.stock.com

Příprava na daňovou kontrolu

Dle § 86 daňového řádu mezi povinnosti podnikatele při zahájení kontroly patří: 

  • zajištění vhodného místa a podmínek k provádění daňové kontroly,
  • poskytnutí informací – o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních vašich zaměstnanců nebo jiných osob a o uložení účetních záznamů,
  • předložení důkazních prostředků,
  • umožnit jednání s kterýmkoliv vašim zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnost,
  • nezatajovat důkazní prostředky.

Vaší povinností je zajistit kontrolorovi podmínky k tomu, aby mohl kontrolu řádně provést. 

Důkazní břemeno

Důkazní břemeno tíží podnikatele při kontrole. Toto znamená, že všechny tvrzení či údaje, které podnikatel uvádí v daňovém přiznání, musí být schopen prokázat pomocí relevantních důkazů. Důkazními prostředky jsou obecně chápány všechny prostředky, které umožňují zjištění skutečného stavu věcí a ověření informací nezbytných pro správné vypořádání daně. V souladu s daňovým řádem jsou důkazními prostředky považována tvrzení podnikatele, dokumenty, znalecké posudky, výslechy svědků a prověření věci. Nicméně i správce daně nese důkazní břemeno, což znamená, že je povinen prokázat, kde a z jakých konkrétních důvodů identifikuje nedostatky v plnění daňových povinností podnikatele. K tomu mu slouží informace poskytnuté kontrolovaným podnikatelem.

Ukončení daňové kontroly

Vyvrcholením daňové kontroly je výsledek kontrolního zjištění. Správce daně sepíše tzv. výsledek kontrolního zjištění (dále jen „VKZ“). V tomto dokumentu jsou sepsány dosavadní zjištěné výsledky a uvedeno hodnocení důkazů. Je vhodné, aby si daňový subjekt vyjednal dlouhou lhůtu pro vyjádření k výsledkům, protože je to jeho poslední možnost k vznesení výhrad k dosavadnímu výsledku a k podání návrhu na doplnění. V případě, že daňová kontrola skončí bez nálezu, je podnikateli doručeno oznámení o ukončení daňové kontroly. Pakliže při daňové kontrole byla doměřena daň s nálezem, tak je řízení ukončeno doručením platebního výměru.