Pochopení rozdílu mezi fakturou, která je často vnímána jako formální žádost o platbu s právními a účetními důsledky, a účtem, který je okamžitou žádostí často používanou v typických transakcích mezi podnikateli a spotřebiteli, může významně ovlivnit finanční řízení a vztahy s klienty.

Právní rozdíly: faktury vs. účty

Ačkoli faktura i účet znamenají žádost o platbu, mají významné právní důsledky, zejména ve světě podnikání. Faktura je formální dokument, který se obvykle vystavuje po dodání zboží nebo dokončení služeb. Z právního hlediska je podstatná a slouží jako doklad o provedené práci nebo dodaných výrobcích s očekáváním platby. Aby byly faktury právně platné, musí obsahovat konkrétní údaje, jako jsou platební podmínky a obchodní identifikátory obou stran.

Naproti tomu účet uvádí, že platba je splatná ihned po provedení služby nebo transakce. Z právního hlediska jsou účty méně formální a obvykle nenabízejí kupujícímu úvěr. Hlavním právním rozdílem je podrobnost a formálnost, kterou faktura na rozdíl od účtu obsahuje.

Příklad: Podnik prodávající výrobní zařízení by vystavil fakturu s podrobným popisem prodávaných položek a s podmínkami, jako je splatnost 30 dnů. Zatímco autoservis může na konci servisu vystavit pouze účet, který má být zaplacen na místě.

Účetní procesy: Faktura vs. účet

Rozpoznání rozdílů v procesech, které se skrývají za fakturami a účty, je v účetnictví zásadní pro přesnou správu financí. Faktura zaznamenává prodej a ovlivňuje účet pohledávek, , která zase ovlivňuje řádek výnosů v rozvaze. Znamená, že prodávající uznává výnos a bude jej sledovat až do jeho inkasa, často včetně platebních podmínek, které ovlivňují finanční plánování a analýzu.

Účet představuje částku, která je splatná okamžitě nebo v krátkém období. Tento závazek je zaznamenán v účetní knize závazků a je řešen bez prodloužených lhůt, které jsou běžně spojeny s fakturami.

Tip: Pro zajištění přesného finančního sledování a vykazování je zásadní pochopit, jak dokumentovat každý z těchto finančních požadavků - ať už se jedná o fakturu, nebo účet.

Strategie komunikace s klienty: Vědět, kdy poslat fakturu a kdy účet

Profesionalita v komunikaci je klíčová a použití správného termínu může ovlivnit vnímání klienta a jeho očekávání ohledně platby. Faktura by měla být použita, pokud platební podmínky přesahují místo prodeje nebo poskytnutí služby, zejména v případě B2B (Business to Business - označuje obchodní vztahy mezi dvěma nebo více firmami, kde jedna firma poskytuje produkty nebo služby jiné firmě) zakázek. Sděluje formálnost, důvěru a řádnou evidenci.

Naopak "účet" je neformální a vhodně určený pro transakce, které vyžadují okamžité vypořádání, s čímž se často setkáváme v kontextu B2C (Business to Consumer - označuje obchodní vztahy, ve kterých podniky prodávají své produkty nebo služby přímo koncovým spotřebitelům) a v maloobchodě nebo v okamžitých službách.

Příklad: Grafický designér na volné noze zašle firemnímu klientovi fakturu za dokončený návrh loga s uvedením platby do 30 dnů, aby udržel profesionální vztah a řídil očekávání peněžních toků.

Sekce nejčastějších dotazů

Může být dokument zároveň fakturou i účtem?

Obecně není obvyklé, aby jeden dokument sloužil jako faktura i účet, protože plní různé finanční a právní účely.

Jaké náležitosti musí mít faktura pro daňové účely?

Mezi rozhodující náležitosti faktury pro daňové účely patří podrobný popis zboží a služeb, cena, příslušné daně, platební podmínky a daňové identifikační číslo dodavatele i odběratele. Chcete-li mít jistotu, že vaše faktury obsahují všechny nezbytné náležitosti pro daňové účely, zvažte použití služby FakturaOnline. Nabízí snadný způsob, jak přímo v prohlížeči vytvářet bezpečné a profesionální faktury, které obsahují všechny důležité daňové informace.

Existuje rozdíl v tom, jak zpochybnit poplatek na faktuře a na účtu?

Zpochybnění poplatku na faktuře obvykle zahrnuje odkaz na podrobné podmínky uvedené v dokumentu, protože faktury jsou formálnější a obsahují komplexní údaje. Naproti tomu zpochybnění účtu může být jednodušší vzhledem k jeho jednoduchosti a bezprostřednosti.