Kdo má povinnost podat daňové přiznání a jaký je termín pro podání? V případě podání s daňovým poradcem se lhůta prodlužuje. Pokud se rozhodnete si podat daňové přiznání sami, lze jej podat několika způsoby, které jsou v článku popsány. Pohlídejte si termín nejen pro podání daňového přiznání, ale rovněž také pro zaplacení daně, jinak vám hrozí pokuta.

Kdo podává daňové přiznání? 

Dle § 38g ZDP je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Pro příjmy za rok 2023 se hranice zvyšuje na částku 50 000 Kč.

Dále § 2 odst. 3 ZDP daňové přiznání je povinen uplatnit i daňový nerezident, jenž uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo g) ZDP, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

V některých případech ovšem podávají daňové přiznání i zaměstnanci. Pokud zaměstnanec měl v předchozím roce souběžně příjem od dvou a více zaměstnavatelů a u obou odváděl zálohovou daň, má povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Platí to i u DPP, pokud si měsíčně zaměstnanec vydělá nad 10 000 Kč či u DPČ při měsíčním výdělku nad 4 000 Kč. 

Pokud zaměstnanec měl příjem nejen ze svého zaměstnání, ale rovněž měl i příjem z podnikání, a to ve výši nad 6 000 Kč, je povinen podat přiznání k dani z příjmů. Povinnost podat daňové přiznání vzniká také v případě předčasného zrušení a vybrání penzijního pojištění či v případě výplaty pojistného plnění ze soukromého životního pojištění.

OSVČ v paušálním režimu a daňové přiznání

OSVČ, která je v paušálním režimu, nemusí podávat daňové přiznání. Výjimkou je, pokud osobě samostatně výdělečně činné vznikne jiný příjem, jenž bude vyšší než 15 000 Kč (nebude osvobozen od daně).

Daňové přiznání je potřeba podat i v případě zemřelé osoby, která měla tuto povinnost. Osoba, která vyřizuje pozůstalost je povinna do tří měsíců od smrti zesnulého podat za něj daňové přiznání. 

Kdy se podává daňové přiznání?

Termíny pro podání danového přiznání za rok 2022.

Základní termín odevzdání je do 3. dubna 2023. V případě podání daňové přiznání online je dán termín do 2. května 2023. Pakliže za vás daňové přiznání podá daňový poradce, je termín pro podání prodloužen do 3. července 2023

Jak se podává daňové přiznání?

Nejjednodušší způsob, jak podat daňové přiznání je elektronicky v XML formátu. Daňové přiznání lze podat: 

  • přes datovou schránku,
  • přes portál Moje daně,
  • prostřednictvím e-mailu s elektronicky ověřeným podpisem.

Nejsnazší je podání daňového přiznání online přes portál Moje daně na webových stránkách finanční správy.

Daňové přiznání ovšem můžete také podat fyzicky na finančním úřadě v místě, kde máte trvalé bydliště. Formulář pro podání lze dostat přímo na finančním úřadě či si jej stáhnout z webových stránek. Pokud byste nestihli úřední hodiny na finančním úřadě, lze jej poslat doporučeně poštou. 

Zdroj: Stock.Adobe.com

Podání s daňovým poradcem a plná moc

V případě podání daňového přiznání s daňovým poradcem, je termín pro podání stanoven až do 3. července 2023. Přináší to ovšem i další výhody než jen pouhé prodloužení lhůty pro podání. Za případné chyby v daňovém přiznání ručí daňový poradce, pomůže vám zjistit, zda můžete využít nějaké daňové úlevy, a především vám ušetří čas. Při podání s daňovým poradcem se podepisuje plná moc, která se přikládá do přílohy daňového přiznání, již není zapotřebí ji posílat dopředu.

Povinnost zaplatit daň

Daň z příjmu lze zaplatit třemi různými způsoby, a to v hotovosti, převodem na účet anebo složenkou. V případě placení v hotovosti lze daň zaplatit na pokladně v příslušném finančním úřadu anebo také na pokladně ČNB.V případě platby převodem na účet, což je nejjednodušší způsob, je potřeba si dát pozor na správné číslo účtu, jelikož každý finanční úřad má jiné číslo bankovního účtu. Předvolba vždy určuje, jaký druh daně platíte, v případě daně z příjmu fyzických osob je předvolba 721. Zde najdete seznam bankovních účtů a předčíslí.

Daň musí být zaplacena do konce termínu, který je totožný s termínem pro podání daňového přiznání.

Zdroj: Stock.adobe.com

Typy daňového přiznání

Daňové přiznání se rozděluje na: 

  • řádné;
  • opravné;
  • dodatečné daňové přiznání.

Řádné daňové přiznání je dle § 135  povinen podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván. Než uplyne doba pro podání daňového přiznání, lze podat náhradní daňové přiznání neboli opravné daňové přiznání. Do lhůty lze podat neomezený počet opravných daňových přiznání.

Pokud dojde ke zjištění od daňového subjektu, že daň z příjmů fyzických osob má být v jiné výši, je povinnost podat dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke zjištění daného rozdílu. Ve stejné lhůtě je povinnost daň také uhradit. Pokud daň vyjde vyšší, tak je povinnost podat opravné daňové přiznání. V případě, že daň vyjde nižší, tak daňový subjekt je oprávněn, nikoliv povinen, podat opravné daňové přiznání.

Pokuta za pozdní podání

V případě nepodání daňového přiznání anebo nepodání dodatečného daňového přiznání, tak ve lhůtě stanovené zákonem, což je 5 pracovních dnů je vyměřena pokuta. Pokuta je stanovena ve výši 0,05 % stanovené daně či daňového odpočtu za každý den prodlení. Pokud se jedná o daňovou ztrátu, je stanovena pokuta ve výši 0,01 % z daňové ztráty.