Daňová evidence je jednou z možností, jak stanovit u fyzické osoby základ k dani z příjmu. Jedná se o zjednodušenou formu účetnictví. Tento termín „daňová evidence“ je dle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nové označení pro bývalé jednoduché účetnictví. Principem daňové evidence je soupis skutečných zdanitelných příjmů a daňově uplatnitelných výdajů. Zároveň je sledován stav majetku a závazků.

Kdo může vést daňovou evidenci?

Daňová evidence je určena pouze pro fyzické osoby, které nemají povinnost vést podvojné účetnictví (a nevedou podvojné účetnictví dobrovolně) a zároveň nevyužívají paušální režim. Podmínkou také je, že OSVČ nepřesáhla obrat ve výši 25 milionů korun. Daňovou evidenci nemohou nikdy vést právnické osoby. 

Fyzické osoby jako OSVČ mají 4 možnosti, jak evidovat svou podnikatelskou činnost, jedná se o:

  • účetnictví
  • daňovou evidenci
  • uplatnění procentních výdajů
  • paušální daň

Daňová evidence je u podnikatelů velmi oblíbenou formou, jelikož je administrativně méně náročná, umožňuje relativně jednodušší stanovení základu daně a ke zdanění dochází pouze u zaplacených pohledávek a závazků, což poskytuje ochranu před krátkodobě nesplacenými pohledávkami. 

Jak správně vést daňovou evidenci?

Zákon nestanovuje, v jakém nástroji se má daňová evidence vést, můžete si tak zvolit takový nástroj, který vám nejvíce vyhovuje. Nejčastěji je však využíván Microsoft Excel. Základem daňové evidence je deník příjmů a výdajů, nemusíte však rozlišovat, zdali příjem či výdaj byl v hotovosti či převodem na účet. 

Deník příjmů a výdajů musí obsahovat: 

  • datum, kdy byla transakce uskutečněna
  • číslo dokladu
  • označení transakce
  • uvedení, zdali jde o příjem či výdaj
  • pokud jste plátci DPH je potřeba uvést přehled o přijatém a zaplaceném DPH

Pokud vystavíte fakturu 20. prosince, ale k její úhradě dojde až 3.1., příjem zaevidujete v den, kdy vám peníze přišly na účet. 

Při vedení daňové evidence je potřeba archivovat veškeré doklady. Pakliže jste neplátci DPH, je potřeba doklady archivovat minimálně tři roky. Zatímco plátci DPH mají povinnost archivovat své doklady deset let. 

Při daňové evidenci se také uvádí soupis majetku a závazků, které souvisí s podnikatelskou činností. Je potřeba sepsat váš dlouhodobý a krátkodobý majetek, přehled o vašich závazcích a přehled o vašich pohledávkách. K poslednímu dni v měsíci se ještě provádí inventarizace, za účelem zjištění skutečného stavu hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků.

Daňová evidence – příjmy a výdaje - VZOR (neplátce DPH)

Vzor příjmů a výdajů u neplátce DPH - VZOR

Každá transakce má svůj řádek a daňový základ se vypočte jako příjmy (daňové) celkem – výdaje (daňové) celkem.

Pakliže jste plátci DPH, je potřeba do tabulky přidat ještě sloupec „placené DPH“.

Evidence pohledávek a závazků - VZOR

Pro evidenci pohledávek a závazků si vytvořte samostatný soubor, který poté přidejte k deníku příjmů a výdajů.

Evidence majetku – VZOR

Evidence majetku - VZOR

Excel je velmi snadný na ovládání a dobře se v něm orientuje, můžete ovšem vyzkoušet i jiné programy, které se přímo specializují na vedení daňové evidence.