Nezisková organizace je instituce, která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky. Pokud organizace zisk vytvoří, tak ho vloží zpátky do svého rozvoje. Neziskové organizace musí být zřízeny v jedné z právních forem, které jsou dány zákonem.

Nejčastější právní formy neziskových organizací jsou: 

  • zapsaný spolek
  • ústav
  • nadace
  • nadační fond

Zapsaný spolek

Zapsaný spolek 1.1. 2014 nahradil pojem „občanská sdružení“. Součástí spolku jsou minimálně tři členové, kteří neručí ze jeho dluhy a mají společný zájem. Založení spolku je levnou záležitostí a není vyžadován žádný základní kapitál. Spolek vzniká až zápisem do spolkového rejstříku. Primární činností spolku je uspokojování a ochrana stanovených zájmů, nikoliv podnikatelská činnost. Ovšem ve své vedlejší činnosti spolek smí vyvíjet hospodářskou činnost, která může mít formu výdělečné činnosti, pokud tak dochází k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití majetku ve spolku. Případný zisk je použit vždy pouze pro daný spolek. Zapsaný spolek je nejčastější formou neziskových organizací. Ze zákona je povinnost mít v názvu spolku označení „spolek“, „zapsaný spolek“ či zkratku z.s.

Ústav

Při založení ústavu je nutná zakládací listina a dnem zápisu do veřejného rejstříku vzniká samotná organizace. Zakládací listina nemusí mít úředně ověřené podpisy a rovněž nemusí být formou veřejné listiny. Od května 2015 je založení ústavu osvobozeno od soudního poplatku. V názvu musí být ze zákona napsáno „zapsaný ústav“ či jen zkratka z.ú. Ústav je právnickou osobou, která vzniká za účelem provozování činnosti se společenským či hospodářským užitkem. Zpravidla se jedná o vědecké, vzdělávací, výzkumné či kulturní instituce.

Založení ngo

Nadace

Nadace se zakládá nadační listinou, která vyžaduje formu veřejné listiny. Pokud je u nadace pouze jeden zřizovatel, tak je ze zákona povinnost, aby nadační listina byla zpracována formou notářského zápisu. Pakliže je zřizovatelů více, tak je nadační listina zpracována ve formě smlouvy a podepsána, její podpisy musí být úředně ověřeny. Při zakládání nadace je nutné uvést výši vkladu, která musí být minimálně ve výši 500 000 Kč. Smyslem nadace je, aby trvale sloužila společensky či hospodářsky užitečnému účelu dle § 306 Občanského zákoníku. V názvu musí být uvedeno slovo „nadace“. Celkový chod nadace je zajištěn správní a dozorčí radou či revizorem. Účelem nadace je podpořit různá odvětví, může se jednat o seniory, životní prostředí, vzdělávání či znevýhodněné skupiny. Nadace nikdy nesmí podporovat politická hnutí a vzniknout za účelem zisku.

Nadační fond

Nadační fond vzniká zakládací listinou, u které není vyžadována forma notářského zápisu. Na rozdíl od nadace není u založení nadačního fondu vyžadován kapitál. Založení je za účelem společenského či hospodářského užitku, stejně jako u nadace. Nadační fond je právnickou osobou, která má krátkodobé nebo dočasné trvání. V názvu musí být uvedeno slovní spojení „nadační fond“. Celkový chod nadačního fondu zajišťuje správní rada a revizor. Nejčastěji je forma nadačního fondu využívána pro charitativní účely. 

Ve FakturaOnline.cz si práce neziskových organizací velmi vážíme, proto nabízíme pro všechny právní formy NGOs možnost využití nejvyššího tarifu PREMIUM zdarma. Jak tuto možnost využít se dozvíte na našich stránkách.