V některých situacích je vyžadována vaše osobní účast, pokud se chcete pro takové příležitosti nechat zastoupit jinou osobou, je potřeba sepsat plnou moc. Jak správně po formální stránce plnou moc napsat, kdo je „zmocnitel“ a „zmocněnec“ či jak zaniká plná moc se dozvíte v tomto článku.

Zmocnitel a zmocněnec

Plná moc je právní titul, který umožňuje jedné osobě, která se nazývá zmocněnec delegování právního aktu za jinou osobu, která je nazývána jako zmocnitel. Je nutné v plné moci jasně uvést, kdo je zmocnitel a zmocněnec a uvést u nich jméno a příjmení, datum narození (nebo rodné číslo) a trvalé bydliště

Zmocnitel je tedy osoba, která se nechá zastupovat a jeho zástupce je zmocněnec. Dle Nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 441odst. 2: „Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“

U plné moci není obecně vyžadována písemná forma, avšak usnadňuje identifikaci oprávnění zástupce. V případě generální plné moci je písemná forma vždy vyžadována. Pokud zvolíte ústní formu, je potřeba, aby informace o zatupování byly sděleny třetí osobě, a to buď osobně nebo telefonicky. Avšak musí se zastupováním souhlasit všechny tři zúčastněné osoby. 

Zdroj: https://stock.adobe.com/

Formální náležitosti

Kromě uvedení jména a příjemní, data narození a trvalého bydliště, je také nutné v plné moci uvést rozsah, ve kterém je zmocněnec oprávněn jednat. Na konci tohoto dokumentu se uvádí místo, datum a podpis zmocnitele a zmocněnce. Neexistuje žádný oficiální vzor plné moci, jen je potřeba, aby obsahovala výše uvedené položky. 

Plná moc je jednostranný právní úkon a je na vás, zdali bude na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (a uvedete konkrétní datum). Pokud v plné moci neuvedete na jaké úkony je vymezena, jedná se o tzv. generální plnou moc. V takovém případě je zmocněnec oprávněn k veškerým právním úkonům

Úředně ověřený podpis

Úředně ověřený podpis není podmínkou platnosti plné moci, je potřeba pouze v případě, kdy je vyžadována pro právní jednání forma veřejné listiny. Pro řadu situací, tak úředně ověřený podpis není potřeba. Generální plná moc musí mít úředně ověřený podpis, u specifické plné moci záleží na jejím úkonu. Plnou moc nemusíte ověřit jen u notáře, ověření lze provést i na pobočkách Czech POINT nebo na matrice v místě bydliště.

Jak zaniká plná moc?

Plná moc zaniká provedením daného úkonu, zrušením zmocnitelem, výpovědí zmocněncem nebo smrtí zmocněnce či zmocnitele. V případě, že jako zmocnitel se rozhodnete pro odvolání zmocnění, je potřeba o způsobu odvolání zmocněnce nejprve informovat.

Kdy se využívá plná moc?

Plná moc se často využívá při přepisu vozidel, prodeje nemovitostí nebo při zastupování na úřadech, u soudu, v bance či např. u pojistné události. Můžete se chtít nechat v určité věci zastoupit odborníkem či jen se nechat zastoupit blízkou osobou kvůli dovolené či pracovní cestě.

Substituční plná moc

Zmocněnec má právo při zastupování zmocnitele se nechat zastoupit další osobou neboli převést plnou moc na další osobu, pokud je v tzv. substituční doložce zmocnitelem výslovně dovoleno, že tak může učinit.

Vzor plné moci si lze stáhnout z internetu nebo si ji můžete sepsat sami, nezapomeňte však do ní uvést všechny údaje, které jsou uvedeny v tomto článku. Musí být z plné moci jasné, kdo je zmocnitel a zmocněnec, dále musí být uvedeny jejich identifikační údaje, v jakém je rozsahu a pro jaké účely je sepsána. Rozlišují se dva druhy plné moci, speciální plná moc je určena na konkrétní úkon a generální plná moc (neboli všeobecná plná moc) opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům.