Vystavujete fakturu zahraničnímu subjektu a nejste si jisti, jak máte správně postupovat? Pokud nejste plátcem DPH a prodáváte své služby do členského státu EU, musíte se registrovat na finančním úřadě jako identifikovaná osoba a poté fakturovat jako plátce DPH. Pokud již jste plátcem DPH, tak v případě fakturace v rámci EU a při splnění podmínek uplatňujete přenesenou daňovou povinnost neboli reverse charge. V některých případech lze také využít režim OSS. V tomto článku se dočtete, co by měla faktura do zahraničí obsahovat a jak postupovat v případě, že v České republice nejste plátci DPH.

IBAN, SWIFT/BIC

Na faktuře je vždy potřeba uvádět čísla v mezinárodním formátu, tzv. IBAN (International Bank Account Number), který vždy obsahuje kód země, v případě České republiky je to CZ a poté následuje tzv. kontrolní číslice, kód banky a až poté číslo vašeho účtu. V České republice má IBAN 24 znaků, některé země ho mají však dlouhý až 34 znaků. IBAN každého účtu najdete v internetovém bankovnictví nebo prostřednictvím virtuální IBAN kalkulačky od ČNB. Dále je potřeba uvést unikátní kód banky pod zkratkou SWIFT či BIC

Kurzové rozdíly 

Plátci DPH používají kurz, který je platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle § 4 ZDPH, zatímco neplátci DPH převezmou kurz ze dne vystavení. 

Neplátce DPH – identifikovaná osoba

Pokud nejste plátci DPH a vystavíte fakturu do členského státu EU podnikateli, který je plátcem DPH a zároveň v daném státě se nejedná o službu, která je od daně osvobozena, stáváte se identifikovanou osobou. Registrace k identifikované osobě musí být učiněna na finančním úřadě do 15 dnů s tím, že se musí v daném případě podat souhrnné hlášení.  

Druhým případem je, když podnikatel přijímá službu jakožto osoba povinná k dani od osoby neusazené v tuzemsku. Identifikovanou osobou se pak podnikatel stává ke dni přijetí takové služby, registrace je taktéž do 15 dnů. DPH se podává do 25. dne následujícího měsíce. Z toho vyplývá, že identifikovanou osobou byste se měli stát i v případě, když využíváte služby jako Google Ads či Canva anebo máte např. zaplacený prémiový účet u zahraniční fotobanky. 

Identifikovanou osobou se tak stáváte nejen v případě prodeje služeb či produktů do zahraničí, ale i v případě nákupu zboží či služeb ze zahraničí. Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v kalendářním roce částku 326 000 Kč a pořízení zboží bylo uskutečněno osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem DPH. Při nepřekročení limitu 326 000 Kč, který platí pouze na zboží, nikoliv na služby, tak se osoba nestává identifikovanou osobou. 

Hlavním rozdílem identifikované osoby od plátce DPH je, že ve zdaňovacím období má identifikovaná osoba povinnost podat daňové přiznání pouze tehdy, když ji ve zdaňovacím období vznikla povinnost daň přiznat. Plátci DPH musí podávat i tzv. nulová daňová přiznání. Nevýhodou pro identifikované osoby je, že nemají nárok na uplatnění odpočtu daně, jako tomu tak je u plátců DPH. Pokud podnikatel poskytuje služby do EU, tak musí podat souhrnné hlášení

Plátce DPH

Pakliže jste plátcem DPH a fakturujete podnikateli do zahraničí v rámci EU, tak uplatňujete přenesenou daňovou povinnost neboli reverse charge, což je mechanismus, který zabraňuje na území Evropské Unie daňovým podvodům. V praxi to znamená, že dodavatel přenáší daňovou povinnost na odběratele, který musí DPH zaplatit. 

Režim OSS – One Stop Shop

Režim OSS není povinný, je to pouze dobrovolná možnost, která usnadňuje odvod DPH v jiných státech EU, neplatí to pro místo plnění ve třetí zemi. Pokud podnikateli vznikne povinnost odvést daň v jiném členském státu EU (vztahuje se o to i na neplátce DPH), tak buď se přihlásí k DPH, anebo se stane identifikovanou osobu či může využít systému OSS a jeho prostřednictvím odvést DPH do daného členského státu EU. V režimu OSS nemáte nárok na odpočet DPH.

Systém OSS lze ovšem využít pouze v některých případech:

  • při přeshraničním prodeji zboží na dálku mezi členskými státy EU
  • při poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU
  • při dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní (digitální platforma)
  • při prodeji dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU
  • při poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU

Při vystavování faktur prostřednictvím FakturaOnline.cz lze nejen nastavit cizí jazyk faktury a požadovanou měnu, ale rovněž také zvolit vystavení faktury dle požadované varianty.