Existují dvě formy podnikání, buď se můžete stát fyzickou osobou – živnostníkem neboli OSVČ či právnickou osobou – podnikatelem, který vlastní s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., anebo družstvo. Co vše je potřeba pro založení s.r.o. a živnosti? Jaké je u těchto dvou forem daňové zatížení?

Založení s.r.o.

Administrativní záležitosti jsou u založení společnosti s ručením omezeným náročnější než u založení samotné živnosti, avšak náklady jsou poměrně nízké. Výhodou podnikání pod s.r.o. je ochrana vašeho osobního majetku. Pokud společnost zakládá jednotlivec, stačí sepsat zakladatelskou listinu. V případě, že společnost zakládá více osob, je nutné zvolit právní formu společenské smlouvy. Ať už zvolíte jakoukoliv formu, vždy je vyžadován notářský zápis. Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč na jednoho společníka.

Při zakládání společnosti je nutné uvést jméno a bydliště, sídlo společnosti, obchodní jméno, předmět podnikání a v případě zakládání více osobami je nutné určit výši jednotlivých podílů. Všichni jednatelé společnosti musí mít čistý trestní rejstřík. Následně je nutné si založit firemní účet u banky, kam se vkládá základní jmění. Je nutné také ohlásit společnost na živnostenském úřadě, kde je potřeba si zažádat o živnostenské oprávnění. Jakmile doje k zapsání společnosti do obchodního rejstříku, je nutná registrace na finančním úřadě.

Založení živnosti 

Na rozdíl od zakládání s.r.o. je založení živnosti mnohem rychlejší záležitostí. Živnosti se rozdělují na volné, řemeslné, vázané a koncesované. U zakládání volných živností stačí doložit na úřadě pouze občanský průkaz. V případě založení živnosti vázané či řemeslné je nutné navíc ještě doložit požadovanou odbornou způsobilost. Pakliže si zažádáte o koncesovanou živnost, je nutné požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Vždy se při zakládání či rozšiřování živnosti platí správní poplatek. 

Daňový pohled - s.r.o. vs. živnost

Fyzická osoba pracuje na bázi cash-flow, tzn., že zdaňuje svoje výkony až při zaplacení, tj. obdržení příjmu. Zatímco právnická osoba zdaňuje svoje výkony již při vystavení faktury, tj. realizování výnosu. Pokud tedy vystavená faktura nebude zaplacena, tak právnická osoba i tak daný výnos musí zdanit. U fyzické osoby se podává jednou za rok daňové přiznání, kde se sečtou veškeré příjmy a k tomu výdaje, které lze uplatňovat buď jako skutečné nebo paušální. Rozdíl příjmů a výdajů je základ daně, který je podroben dani ve výši 15 %. Od této daně lze odečíst slevu na poplatníka, která činí v roce 2022 30 840 Kč. 

V případě, že by fyzická osoba měla základ daně vyšší než 48násobek průměrné mzdy, která činí pro rok 2022 38 911 Kč, tak by převyšující rozdíl zdanila ještě progresivní sazbou daně ve výši 23 %. OSVČ ještě platí pojistné, které se počítá z vyměřovacího základu daně, který činí ½ ze základu daně, tj. ½*(příjmy – výdaje). Pojistné se dělí na sociální zabezpečení (29,2 %) a veřejné zdravotní pojištění (13,5 %). 

U právnické osoby se zdaňuje také základ daně, který se skládá z účetního výsledku hospodaření (rozdíl nákladů a výnosů) a také o korekci výsledku hospodaření (daňově neuznatelné náklady a výnosy). Základ daně se vynásobí 19% sazbou daně. Tím se vypočte daň z příjmů právnických osob. Čistý zisk si poté může vyplatit jakožto jednatel (společník) společnosti. Nesmíme ovšem opomenout, že podíly na zisku jsou podrobené také dani ve výši 15 % (srážková daň). Takový to podíl může být od daně i osvobozen, pokud se jedná o matku x dceru (nikoli o právnickou osobu x fyzickou osobu). 

Příklad

Fyzická osoba si založila živnost k 1. lednu 2022, právnická osoba byla zapsána do obchodního rejstříku také k 1. lednu 2022. Fyzická osoba vykazuje příjem 1 000 000 Kč, výdaje 500 000 Kč, právnická osoba vykazuje výnos 1 000 000 Kč, náklad 500 000 Kč. Abstrahujeme od nedaňových položek.

Pohled fyzické osoby:

 • základ daně fyzické osoby: 500 000 Kč
 • daň z příjmů fyzických osob: 75 000 Kč (500 000*0,15)
 • sleva na poplatníka, která se uplatní u fyzické osoby: 44 160 Kč (75 000 – 30 840)
 • vyměřovací základ pro pojistné: 250 000 Kč (500 000*1/2)
 • sociální zabezpečení: 73 000 Kč (250 000/100*29,2)
 • veřejné zdravotní pojištění: 33 750 Kč (250 000/100*13,5)
 • čistý příjem: 349 090 Kč
 • celkové zatížení: 150 910 Kč

Pohled právnické osoby:

 • základ daně právnické osoby: 500 000 Kč
 • daň z příjmů právnických osob: 95 000 Kč (500 000*0,19)
 • čistý zisk po zdanění: 405 000 Kč (500 000 – 95 000)
 • srážková daň pro výplatu podílu na zisku: 60 750 Kč (405 000*0,15)
 • čistý zisk k výplatě: 344 250 Kč
 • celkové zatížení: 155 750 Kč

Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody, proto je při výběru a rozhodování dobré zvážit osobní situaci a kontext podnikání.