Zjednodušte si podnikání s FakturaOnline.cz! Prostudujte si návod k založení živnosti a zjistěte, jak se zaregistrovat jako OSVČ a získat IČO. V našem článku vám ukážeme, jak celý proces zahájení živnostenského podnikání vypadá a jaké jsou podmínky pro rok 2024.

Co je to vlastně živnost?

Živnost je definovaná jako soustavná činnost, provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Samostatně výdělečná činnost se dělí na dva druhy a to na hlavní (je to váš jediný příjem) a vedlejší (máte kromě podnikání ještě jinou činnost, která je vaší hlavní náplní jako třeba zaměstnání, studium, důchod, mateřská / rodičovská dovolená). A nyní vás může napadnout a co vlastně OSVČ znamená? Je to zkratka pro osoba samostatně výdělečně činná.

1. Kroky, které předcházejí založení živnosti

Volba oboru živnosti

Před tím, než si vaši živnost zaregistrujete je potřeba si uvědomit, ve kterém oboru chcete podnikat. I když si myslíte, že přesně víte, že budete například programátor, účetní, nebo kosmetička, je důležité název činnosti přesně pojmenovat řečí úřadů. Oficiální názvy jsou občas matoucí, proto je důležité se v nich zorientovat.

Postup je následující:

 • uvědomte si, čím přesně se jako živnostník budete zabývat,
 • prostudujte si seznamy volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných živností,
 • ze seznamů si následně vyberte názvy činností odpovídající vašemu podnikání a poznačte si u nich, o jaký typ živnosti se jedná (volná, řemeslná, vázaná nebo koncesovaná), neboť to určuje podmínky které budete muset splnit pro zahájení podnikání.

Splnění podmínek pro založení živnosti

Obecné podmínky

Zákonem jsou stanovené dvě obecné podmínky, jež musíte splňovat při registraci OSVČ, a to:

 • Plnou právní způsobilost- Občanský průkaz dokazující věk starší 18 let, v případě, že jste mladší, budete potřebovat navíc souhlas soudu s provozováním podnikatelské činnosti nezletilého bez zákonného zástupce.
 • Trestní bezúhonnost - musíte být bez trestního stíhání nebo odsouzení v oboru dané živnosti. Výpis z rejstříku s sebou nepotřebujete, pracovník si vše ověří na místě. 

Specifické podmínky dle zvoleného typu živnosti
 • Volná živnost - pokud váš obor spadá do kategorie volné živnosti, pro získání živnostenského oprávnění stačí splnit pouze dvě základní podmínky uvedené výše. Nic dalšího není potřeba.
 • Řemeslná a vázaná živnost - u této kategorie živností je potřeba splnit ještě další podmínky. Konkrétní požadavky jsou stanovené zákonem, obvykle se jedná o potvrzení vaší odborné způsobilosti (absolvování školy v daném oboru, dostatečná praxe či rekvalifikační kurz). V případě nesplnění požadavků můžete předložit doklad odbornosti prostřednictvím odpovědného zástupce nebo garanta, který podmínky splní za vás.
 • Koncesovaná živnost - v případě tohoto typu živnosti je nutné získat speciální povolení k provozování živnosti (koncesi), kterou vydává stát nebo obec (př. pohřební služby). Požadavky na získání koncese se liší v různých oborech – podrobnosti najdete v živnostenském zákoně.

2. Založení živnosti

Po ujasnění výše zmíněných požadavků a kritérií přichází na řadu samotné založení živnosti.

Živnost můžete založit dvěma způsoby, a to:

a) Fyzické založení živnosti

Živnost lze založit osobně na libovolné pobočce živnostenského úřadu, není nutné, aby to byl úřad ve vašem bydlišti. Zaměstnanci úřadu vám pomohou vyplnit jednotný registrační formulář (JRF) a rádi zodpoví vaše dotazy, případně poradí i se zařazením vašeho typu podnikání do správné kategorie. Ve formuláři se vyplňují tyto informace: osobní údaje, vybrané obory živnosti a sídlo živnosti. V případě, kdy nechcete mít sídlo vaší živnosti doma a vyberete si jinou adresu nebo virtuální sídlo OSVČ, musíte při registraci prokázat souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla.

Po vyplnění formuláře získáte IČO a zároveň tak splníte i několik povinností najednou, a to:

 • ohlásíte živnost,
 • registrujete se k dani z příjmu fyzických osob,
 • registrujete se ke zdravotnímu pojištění u vaší pojišťovny,
 • registrujete se k sociálnímu pojištění.

Nemusíte už navštěvovat další úřady, protože si informace automaticky předají pomocí formuláře.

Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi na úřadě zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pokud je vámi zvolený obor ze seznamu volných, vázaných či řemeslných živností a jsou splněny všechny podmínky, stáváte se OSVČ okamžitě po podání jednotného registračního formuláře (JFR), tzn. v ten samý den, případně si můžete zvolit jiné počáteční datum vzniku podnikání. V případě koncesované živnosti musíte počkat na udělení koncese.

b) Založení živnosti na dálku

Živnostenské oprávnění lze získat také na dálku, avšak v tomto případě musíte vyplnění formulářů provést sami. V tomto případě by vám mohli pomoci pokyny od Ministerstva průmyslu a obchodu pro vyplnění. Registrační formulář pro OSVČ lze podat třemi způsoby:

 1. Prvním z nich, je, že si stáhnete registrační formulář v PDF formátu, který následně ve vašem PC vyplníte, poté vytisknete a zašlete poštou na živnostenský úřad.
 2. Druhou možností je online podaní registračního formuláře přes registr živnostenského podnikání. Jedná se o aplikaci, do které se přihlašuje pomocí Identity občana. Formulář po vyplnění odesíláte na úřad elektronicky podepsaný nebo přes datovou schránku a správní poplatek v případě této online registrace je ve výši 800 Kč.
 3. Třetím způsobem je založení živnosti s pomocí specialisty. To znamená, že si zaplatíte odborníka, který vám pomůže s celým procesem zakládání živnosti.

3. Placení záloh na sociální a zdravotní pojištění

O tom, zda budete platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění rozhoduje druh činnosti. Pokud budete podnikat jako OSVČ na hlavní činnost, je nutné platit hned od prvního měsíce minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Částky se každý rok mění, ale pro rok 2024 činí soc. pojištění 3 852 Kč a zdravotního pojištění 2 968 Kč, celkem tedy 6 820 Kč měsíčně. Sociální pojištění se platí České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a splatnost zálohy je do konce měsíce, za který se záloha hradí. Záloha za zdravotní pojištění se posílá vaší zdravotní pojišťovně, u které jste přihlášeni a platí se zpětně, do 8. dne následujícího měsíce. Když se stanete OSVČ v průběhu roku, platíte minimální zálohy, v případě, že byste začali podnikat od 1.ledna, můžete se přihlásit k režimu paušální daně. V tomto režimu zasíláte měsíčně jen jednu platbu, která je za sociální i zdravotní pojištění. V roce 2024 je tato částka 7 498 Kč měsíčně v 1.pásmu.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost, tak zálohy v prvním roce živnosti neplatíte a pojištění se doplácí až zpětně na konci roku po podání daňového přiznání a Přehledu příjmů pro zdravotní pojišťovnu a sociální pojištění.

A co nemocenské pojištění?

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Z toho to pojištění je poskytována nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné. Minimální pojistné na nemocenské pojištění se spočítá jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu, který v roce 2024 činí 8 000 Kč. Minimální pojistné pro rok 2024 je 216 Kč. Výše maximálního pojistného se může stanovit z toho samého vyměřovacího základu jako u sociálního pojištění. Znamená to, že čím vyšší platíte zálohy na sociální pojištění, tím vyšší můžete platit nemocenské pojištění a získat tak v případě potřeby větší peněžní pomoc z pojištění.

4. Podání daňového přiznání a přehledů pro pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Daňové přiznání

Daňové přiznání (výkaz podávaný finančnímu úřadu, kde daňoví poplatníci uvádí zdanitelné příjmy za uplynulý rok, stejně jako uplatněné slevy a odečitatelné položky) podávají všichni, tzn. zaměstnanci, živnostníci podnikající na hlavní poměr, stejně jako zaměstnanci, studenti, penzisté nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří si přivydělávali brigádně nebo jako OSVČ na vedlejší činnost. Podává se vždy zpětně za předchozí rok. OSVČ, platící minimální měsíční zálohy musí podat daňové přiznání a přehledy příjmů za zdravotní a sociální pojištění.

Jsou ale i případy, kdy jako OSVČ daňové přiznání podávat nemusíte.

 • První výjimkou, kdy nemusí OSVČ podávat daňové přiznání je, když není přihlášena v režimu paušální daně a její roční příjmy za rok 2023 nepřesáhly 50 000 Kč a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu. V případě vedlejší činnosti je rozhodná částka 20 000 Kč.
 • Druhou výjimkou jsou OSVČ, které byly po celý rok přihlášené k paušální dani a neměly příjmy z jiných činností.

Přehledy příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Pokud OSVČ nevyužívá paušální daň a podává daňové přiznání k dani z příjmů, musí rovněž odevzdat přehledy o svých příjmech a výdajích (tzv. přehled o výši daňového základu) České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a své zdravotní pojišťovně. Tím se zjišťuje, zda je třeba doplatit nebo vrátit zálohy za minulý rok a stanoví se výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v aktuálním roce.

Jak a kdy zaslat daňové přiznání a přehledy?

Daňové přiznání se v případě OSVČ podává jen elektronicky prostřednictvím datové schránky (pro OSVČ je povinné vlastnit datovou schránku). Termín podání daňového přiznání za rok 2023 je do 2.5.2024, v případě využití služeb daňového poradce je termín podání prodloužen až do 1.7.2024.

Přehledy o příjmech a výdajích za sociální a zdravotní pojištění byste měli podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy máte povinnost odevzdat daňové přiznání. O způsobu podání se více dočtete na stránkách ČSSZ a stránkách vaší zdravotní pojišťovny.