Neziskové organizace vznikají za účelem provozování obecně prospěšných aktivit. Není to výdělečná činnost a často využívají dotace či granty. V tomto článku je podrobně popsáno, jak neziskovou organizaci založit.

Typy neziskových organizací

Rozlišuje se několik právních forem neziskových organizací:

  • spolky
  • ústavy
  • nadace
  • nadační fondy

Jednotlivé právní formy neziskových organizací jsou podrobně popsány v prvním článku. 

Proces založení

Nejprve si stanovte, co bude vaše organizace poskytovat, jak bude pomáhat a poté vymyslete název, dopředu si zjistěte, zdali vámi vybraný název již neexistuje. Poté je potřeba zvolit typ právní formy neziskové organizace. Jakmile zvolíte typ neziskové organizace, který bude odpovídat vašemu zaměření a požadavkům, je potřeba podat zakládací listinu. V případě založení ústavy či nadace je ze zákona vyžadováno kromě zakládací listiny také sepsání notářského zápisu. 

Návrh na zápis se podává rejstříkovému soudu prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře Ministerstva spravedlnosti, který se vyplňuje online zde. Následně se návrh podává ještě buď v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky. K návrhu se do přílohy přikládají stanovy, které se společně zasílají příslušnému rejstříkovému soudu.

Založení neziskové organizace

Zdroj: stock.adobe.com

Co vše obsahují stanovy?

Je potřeba sepsat stanovy a doložit je při založení, což je tzv. průvodce vaší organizace a obsahují: 

- název neziskové organizace a sídlo – název musí obsahovat zkratku zvolené právní formy a dále musí být uvedeno sídlo

- účel organizace – účelem vždy musí být provozování obecně prospěšných aktivit, jako je uspokojování a ochrana zájmů

- určení statutárního orgánu – statutární orgán může být kolektivní (rada) či individuální (předseda)

- systém orgánů – určení orgánu, zdali je individuální či kolektivní

- členství – zde je stanoveno, jak může vzniknout členství v neziskové organizaci, jaké jsou druhy členství a s nimi plynoucí práva a povinnosti, zánik členství či případný přechod členství

Návrh na založení neziskové organizace se podává u Krajského soudu, v místě, kde má nezisková organizace sídlo. Jakmile dojde k zápisu do rejstříku, oficiálně vzniká nezisková organizace. Nezisková organizace je po podání návrhu zapsána do rejstříku přibližně do týdne.