Podnikatelský záměr je velmi důležitý dokument, který by si měl každý podnikatel před začátkem podnikání sestavit. Víte, jak se podnikatelský záměr sestavuje a jak by měl vypadat?

Podnikatelský záměr vám pomůže proměnit vaše cíle v realitu. Je to dlouhodobá strategie, která informuje o tom, kde se podnik aktuálně nachází a poskytuje informace o jednotlivých krocích, které je potřeba učinit pro jeho růst. Jeho součástí by měla být obchodní strategie a určení hlavních cílů. O klíčových cílech by měli být informování i jednotliví pracovníci, jelikož jinak nemohou vyvíjet úsilí k jejich naplnění. 

Kdy je podnikatelský záměr potřeba? 

Podnikatelský záměr by se měl sestavit před počátkem každého podnikání a poté by mělo docházet k jeho aktualizacím. Primárně se podnikatelský záměr sestavuje pro majitele podniku, aby sám věděl, jakým směrem se má podnik ubírat a jaké kroky je potřeba učinit k jeho růstu. Lze ho ovšem předložit také potenciálním obchodním partnerům, společníkům, bance či investorům, pokud je vašim cílem je přesvědčit k navázání spolupráce. 

Co by mělo být součástí podnikatelského záměru?

Ať už podnikatelský záměr sestavujete pro sebe, banku či možné investory, měl by splňovat základní požadavky. Na úvodní straně by měly být nejdůležitější informace jako je

 • obchodní název,
 • logo,
 • název podnikatelského záměru,
 • kontaktní údaje,
 • sídlo společnosti,
 • datum založení.

Za titulním listem následuje obsah celého dokumentu, díky kterému je orientace v celém záměru přehledná. Do obsahu se uvádí nadpisy prvního až třetího stupně. Poté následuje:

 • účel dokumentu,
 • shrnutí, 
 • popis podniku
 • popis podnikatelské příležitosti a výrobku/služby,
 • cíle podniku,
 • analýza konkurence,
 • marketingová a obchodní strategie,
 • finanční plán,
 • přílohy.

V části „účel dokumentu“ je vhodné uvést pro koho je podnikatelský záměr sestaven a také zdali se jedná o finální či rozpracovanou verzi. Shrnutím je myšlen zkrácený popis celého dokumentu. Cílem je vzbudit ve čtenářovi zájem si celý dokument přečíst. Následuje popis podniku, kde je potřeba napsat o jakou právní formu podnikání se jedná, kolik má podnik zaměstnanců a jaká je jeho organizační struktura. V popisu by neměl chybět také způsob vedení účetnictví.

Popis podnikatelské příležitosti a výrobku/služby

Popis podnikatelské příležitosti je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru. Zde je potřeba vysvětlit v čem spatřujete příležitost. Je potřeba se zaměřit na konkurenční výhodu a užitek produktu/služby pro zákazníka. Nesmí chybět specifikace konkrétního produktu/služby a velikost trhu. Může se jednat o vstup na tuzemský či zahraniční trhu. Dále podnikatel může vstupovat na již existující trh anebo vyplnit mezeru na trhu. 

U popisu výrobku je důležité informovat o technických parametrech a materiálů. U služeb naopak je potřeba zmínit co vše je zapotřebí k poskytování dané služby.

podnikatelsky zamer - cile podniku.

Cíle podniku

V této části je důležité přesvědčit čtenáře, že daný podnik má definované cíle a je schopný jich dosáhnout díky odborné schopnosti vedení. Zde se uvádí nejprve vize podniku, od které jsou definované jednotlivé cíle. Cíle musí být SMART, tato zkratka je odvozena od počátečních písmen anglických slov: 

 • specific – specifické,
 • measurable – měřitelné,
 • achievable – dosažitelné,
 • realistic – reálné,
 • timed – časově ohraničené.

Cíl může být definován např. takto:

„Do dvou let dojde ke zvýšení stávajícího obratu o 20 % a firma vstoupí na německý trh.“

„Do tří let se zvýší čistý zisk o 30 % oproti současnému a rozšíří se sortiment o kompletní chovatelské potřeby.“

Analýza konkurence

Analýza konkurence je velmi efektivní a pro podniky přínosná. Konkurenci je dobré si rozčlenit na hlavní vedlejší. Hlavní konkurenti jsou takové podniky, které prodávají stejné zboží/služby a působí na stejném trhu. Vedlejší konkurenti (neboli potenciální konkurenti) jsou firmy, které zatím neprodávají stejné ani podobné produkty, ale může se to v budoucnosti změnit. Po identifikaci hlavní konkurence je dobré se zaměřit na jejich silné a slabé stránky. Silnými stránkami je dobré se inspirovat, a naopak slabé stránky brát jako poučení, čemu se vyvarovat.

Marketingová a obchodní strategie

Marketing slouží k dosažení cílů společnosti a vytvoření udržitelné konkurenční výhody. Zahrnuje vše od určení toho, kdo jsou vaši zákazníci, až po rozhodnutí, jaké kanály použít k oslovení dané cílové skupiny a jakou zvolit formu komunikace. Pomocí marketingové strategie lze definovat, jaké místo společnost zaujímá na trhu, s kým je vhodné navázat spolupráci či jaký typ propagace zvolit. Stanovení marketingové strategie je základem úspěchu každého podnikání.

Obchodní strategie poskytuje hlavní zásady pro mnoho organizačních rozhodnutí, jako je najímání nových zaměstnanců nebo vývoj nových produktů. Týká se všech přijatých rozhodnutí a činností podniknutých za účelem dosažení širší vize. Právě obchodní strategie je páteří každého podnikání a jakékoli nedostatky mohou znamenat, že obchodních cílů nebude dosaženo.

Finanční plán

Finanční plán pomáhá určit, zda je daný podnikatelský záměr uskutečnitelný. Je nedílnou součástí celkového podnikatelského záměru a skládá se ze tří finančních výkazů – výkazu cash-flow, výkazu zisku a ztrát a rozvahy. 

Přílohy

V příloze mohou být uvedeny další dokumenty, které souvisí s daným podnikatelským záměrem. Může se jednat o:

 • fotografie výrobků,
 • technické výkresy,
 • podrobné analýzy,
 • životopisy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • smlouvy.