Ať už patříte mezi začínající podnikatele a živnostníky, nebo podnikáte už dlouho, stále se můžete setkávat s otázkou, které vaše náklady jsou daňově uznatelné a které si z daní prostě odepsat nemůžete. Ne každý výdaj, který je byť i nutností pro firmu, můžete uplatnit jako daňově uznatelný.

Daňově uznatelný náklad je definován zákonem (zákon o dani z příjmů) a je to takový výdaj, který slouží k zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Takový náklad se dokazuje dokladem o zaplacení produktu nebo služeb (fakturou či smlouvou). 

Ovšem stále jsou náklady, které firma platí a jsou nezbytné pro správné fungování a ziskovost, ale z daní je odečíst nelze. 

Náklady daňově neuznatelné

  • Pokuty a penále z nich, 
  • Reprezentace,
  • Dary, 
  • Účetní rezervy a opravné položky,
  • Sociální náklady. 

Náklady daňově uznatelné (do výše souvisejícího příjmu)

Sem patří například výdaje za náhradu škody, ovšem v případě, že se jedná o živelnou pohromu nebo škody zaviněné neznámým pachatelem, lze tento náklad odečíst z daní jako celou částku). 

Náklady daňově uznatelné (podle podmínek v zákoně o daních z příjmů)

Do této skupiny lze zařadit výdaje, které souvisí s pracovními a sociálními podmínkami zaměstnanců, finančním leasingem a odpisy majetku. 

Náklady daňově uznatelné (v případě, že byly zaplaceny)

V případě, že zaměstnavatel platí za své zaměstnance pojistné (sociální a zdravotní), může dát tyto částky do nákladů pouze v případě, že je skutečně zaplatil do zákonem stanovené lhůty. Dále do této skupiny patří daň z nemovitých věcí a speciální případy pokut, penále a úroků (pokud to bylo dáno smluvním vztahem).