Podnikatelé se občas dostávají do situací, kdy uvažují o pozastavení své živnosti. Důvody mohou být různé, může jít o sezónní práci, náročnou byrokracii nebo o zdravotní důvody. Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, ujasněte si nejprve, zdali se chcete k podnikatelské činnosti po čase vrátit či nikoliv. Opětovné zakládání živnosti se po finanční stránce nevyplatí, jelikož v takovém případě musíte znovu zaplatit poplatek za založení živnosti ve výši 1 000 Kč.

Pozastavení živnosti

Přerušení živnosti je možné, pokud skutečně přestanete vykonávat svou činnost. Není však nutné čekat na všechny platby od zákazníků. Můžete přerušit živnost od dne, kdy úřad obdrží vaše oznámení, avšak není možné živnost přerušit zpětně. Přerušení živnosti není možné na dobu neurčitou, je potřeba vždy uvést určité období, může se jednat o měsíce či roky. O pozastavení živnosti nemusíte živnostenský úřad informovat, avšak můžete a prostřednictvím „Změnového listu“ lze takto rovnou informovat i zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Stačí pouze ve formuláři zvolit možnost: „Pro účely SSZ/ZP: jedná se zároveň o ukončení samostatné výdělečné činnosti?“

Jakmile dojde k pozastavení živnosti, tak nadále máte povinnost mít řádně označené sídlo podnikání. O pozastavení činnosti máte povinnost informovat českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Okresní správě sociálního zabezpečení musíte oznámit přerušení živnosti do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke zrušení. Finančnímu úřadu máte povinnost o této skutečnosti informovat do 15 dnů, a to prostřednictvím speciálního tiskopisu finanční správy, nese název „Oznámení o změně registračních údajů“. Zdravotní pojišťovně musíte nahlásit pozastavení živnosti do 8 dnů od jejího přerušení.  

Zdroj: https://stock.adobe.com/

Po dobu přerušení živnosti nemáte povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V případě, že jste plátci DPH, máte povinnost nadále podávat daňová přiznání, i když budou v době přerušení živnosti všechna nulová. 

Pakliže se rozhodnete pro pokračování provozování živnosti před uplynutím doby, před kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je potřeba to nejprve oznámit živnostenskému úřadu. Pokračovat v provozování živnosti lze jakmile bude doručeno oznámení o pokračování živnosti živnostenskému úřadu či případně lze v oznámení uvést pozdější datum.

Zrušení živnosti

Pokud jste pevni přesvědčeni, že se už k podnikání nechcete vrátit, pak je vhodné živnost zrušit. Postup pro oznámení o ukončení živnosti je stejný jako v případě jejího přerušení. Opět je nejsnazší vyplnit Změnový list přímo na živnostenském úřadě a informovat prostřednictvím tohoto formuláře i další instituce, jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna a okresní správa sociálního zabezpečení. Je ovšem možné tyto úřady i informovat samostatně a termíny pro oznámení o ukončení živnosti jsou stejné jako v případě oznamování o přerušení (viz výše). 

Živnostenský úřad také může živnost sám pozastavit či zrušit. Dle živnostenského zákonu č. 455/1991 Sb. § 57, odst. 1: „Živnostenské oprávnění zaniká: a) smrtí podnikatele, nejde-li o případy podle § 13, b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14, c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.“