Podnikání je nejen časově, ale často i finančně velmi náročné. Aby podnikatelé mohli snáze rozvíjet své podnikání a zavádět inovace, mohou využít různé formy finanční podpory, včetně dotací. V tomto článku jsou uvedeny hlavní dotační programy v roce 2023.

Dotace EU

Evropská unie si klade za cíl zvyšovat životní úroveň, proto podporuje projekty, které se zabývají automatizací, zaváděním nových softwarů, dopravou, kulturními památkami, zaměstnáváním handicapovaných a znevýhodněných osob, zdravotnictvím či spotřebou energie a zpracováním odpadu. Na jejich stránkách se dočtete, na co vše lze podat dotační žádost a jak přesně postupovat.

Dotační program OP TAK

Dotační program OP TAK slouží pro podporu českých podnikatelů již od roku 2021 až do roku 2027. V tomto operačním programu je pro podnikatele připraveno v přepočtu 81,5 mld. Kč. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podnikatelé mohou zažádat o spolufinancování podnikatelských projektů v různých oblastech, jako je výzkum, vývoj a inovace, digitalizace a digitální infrastruktura, rozvoj podnikání, chytrá a udržitelná energetika a cirkulární ekonomika. Tento program je určen pro malé, střední a velké firmy.

Dotace TAČR

V rámci dotace TAČR (Technologické agentury České republiky) lze zažádat o 2 dotace, aktuálně mají ve své nabídce program Théta a program Sigma. 

Cílem programu Théta a Sigma je podpora inovací a výzkumu a vývoje v České republice. Zaměřují se na financování projektů v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, které mají potenciál přinášet inovativní řešení a zlepšovat konkurenceschopnost českých firem na trhu. Podporované projekty se zaměřují na klíčové oblasti, jako jsou informační a komunikační technologie (ICT), biotechnologie, nanotechnologie a další. Finanční podpora je poskytována formou návratných i nepodmíněných dotací, které mají za úkol podpořit výzkum, testování a implementaci nových technologií a inovativních řešení.

Programy jsou určené především pro malé a střední podniky (MSP) a výzkumné organizace. Výběr projektů probíhá na základě důkladného hodnocení kvality a potenciálu realizace projektu, jeho inovačního přínosu a přínosu pro rozvoj dané oblasti. 

Dotace Modernizačního fondu

Od roku 2021 do roku 2023 mohou malé a střední firmy žádat o podporu investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Konkrétně se jedná o tyto programy: 

  • HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií: příjem žádostí od 5/2023
  • Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+: příjem žádostí od 3/2023
  • Zlepšení energetické účinnosti v podnicích – ENERG: příjem žádostí od 6/2023

Program Efekt III

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program EFEKT III na podporu úspory energie pro období 2022-2027. Cílem programu je podpora energetických úspor a snižování energetické náročnosti. Žádost o dotaci mohou podat zástupci veřejného i soukromého sektoru.