S účinností od 1. 1. 2022 jsou všem poplatníků silniční daně prominuty zálohy na silniční daň. Důvodem rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR je ruská invaze na území Ukrajiny. Pokud jste poplatníkem silniční daně a tedy i pravidelných záloh, měli byste znát následující informace.

Co je příčinou prominutí záloh na daň silniční?

V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022 rozhodlo Ministerstvo financí ČR mimo jiné o prominutí záloh na daň silniční za zdaňovací období roku 2022. Prominutí se týká všech poplatníků silniční daně a všech záloh splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022.

Co je předmětem silniční daně?

Předmětem silniční daně, resp. vozidla podléhající dani jsou motorová vozidla s maximální hmotností nad 3,5 tuny nebo nad 12 tun a jejich přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny nebo převyšující 10 tun, registrovaná v registru vozidel ČR.

Předmětem daně NEJSOU vozidla:

  • se zvláštní registrační značkou,
  • vozidla zvláštního určení nebo terénní vozidla zvláštního určení,
  • návěsy.

Kdo je poplatníkem daně?

Poplatníkem daně silniční je:

  • provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla,
  • ten, kdo vozidlo užívá, v případě, že provozovatelem vozidla je osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena,
  • osoba, která používá vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
  • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Zálohy na daň silniční

Pokud jste zjistili, že i po změně provedené shora uvedenou novelou jste poplatníky silniční daně, budou pro vás významná data 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. V těchto dnech jsou totiž splatné pravidelné zálohy. 

Pro rok 2022 byla Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 prominuta povinnost tyto zálohy platit.

Nedochází však k prominutí samotné daně!

Pro to, aby vám byla platba záloh prominuta nemusíte nic dělat (speciálně o ně žádat), zákon platí pro všechny poplatníky daně od okamžiku zveřejnění rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR.