Pořídili jste si v letošním roce dům nebo byt? Pak vás v příštím roce čeká papírování v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Totéž vás čeká, pokud jste stávající stavbu jakkoli rozšířili nebo nemovitou věc prodali. V dnešním článku se blíže podíváme zejména na to, jak a kdy podat daňové přiznání a uhradit daň.

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je jednou z majetkových daní. Svou podstatou se jedná o daň přímou, kterou poplatník odvádí přímo správci daně. Uhrazené daně pak směřují přímo do rozpočtu příslušných měst a obcí podle toho, kde se příslušná nemovitá věc nachází.

Daň z nemovitých věcí se platí dopředu, tj. od 1. 1. na celý následující rok a je upravována zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Co je předmětem daně?

Předmět daně z nemovitých věcí dělíme na:

 • daň z pozemků,
 • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně z pozemků jsou všechny pozemky nacházející se na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. 

Nepatří sem:

- pozemky, na kterých se nachází stavba (v rozsahu půdorysu stavby), 

- lesní pozemky, na kterých se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

- vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

- pozemky určené pro obranu státu. 

Předmětem daně ze staveb a jednotek jsou všechny dokončené nebo užívané stavby nacházející se na území České republiky (patří sem i inženýrské stavby) a dokončené, nebo užívané jednotky (byty i nebytové prostory). Máte-li nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví, jste povinni odvádět daň z nemovitých věcí společně a nerozdílně. Pokud je vaše nemovitá věc součástí společného jmění manželů, postačuje, když daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podá a uhradí jen jeden z manželů.

Nepatří sem:

 • stavby, v nichž se nachází byty nebo nebytové prostory,
 • stavby přehrad, vodovodních řádů, kanalizačních stok, apod.,
 • stavby rozvodů energií,
 • stavby sloužící veřejné dopravě.

Poplatník daně a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

 • vlastník pozemku, zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky (byt nebo nebytový prostor),
 • u nemovitých věcí náležejících do vlastnictví České republiky jsou poplatníkem subjekty, které s nimi hospodaří (mají právo věc užívat),
 • u nemovitých věcí ve svěřenském nebo podílovém fondu, či fondu obhospodařovaném penzijní společností jsou poplatníkem daně tyto fondy,
 • uživatel pozemku (není-li vlastník znám),
 • nájemci nebo pachtýři, kteří splňují zákonem stanovené podmínky.

Daňové přiznání podáváte:

 • pokud jste v letošním roce nemovitou věc koupili (týká se pouze osobního vlastnictví, netýká se např. družstevních bytů), nebo ji získali v rámci dědického řízení či darováním. 
 • jestliže se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně:
 1. změna výměry (i v případě revizního rozhodnutí katastru nemovitostí),
 2. změna druhu pozemku, 
 3. změna v užívání stavby,
 4. byla provedena nástavba nebo přístavba,
 5. byla nemovitá věc částečně zlikvidována,

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Termín pro podání daňového přiznání je do 31. 1. příslušného zdaňovacího období.

V případě, že již dlouhodobě nějakou nemovitou věc vlastníte a nezměnily se u vás žádné skutečnosti rozhodné pro stanovení daně, pak daňové přiznání znovu nepodáváte. Pokud došlo pouze ke změně koeficientu, nemusíte daňové přiznání podávat, tuto změnu finanční úřad zohledňuje automaticky ze své úřední povinnosti.

Pokud jste všechny své nemovité věci prodali, nebo převedli na jinou osobu, jste povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušný finanční úřad (správce daně).

Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, který je místně příslušný dle místa, kde se příslušná nemovitá věc nachází, např. máte-li trvalé bydliště v Praze a vlastníte bytovou jednotku v Brně, budete daňové přiznání podávat u finančního úřadu v Brně. Pokud si nejste jisti jaký finanční úřad je v případě vaší nemovité věci příslušný k podání daňového přiznání, můžete se na finanční úřad obrátit telefonicky, kde vám pomohou tyto nesrovnalosti vyřešit.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na předepsaném tiskopise (světle modrá barva):

 • osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, poštou, nebo datovou zprávou,
 • elektronicky přes tzv. online finanční úřad (přihlášení přes tzv. Identitu občana, či bankovní identitu),
 • prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+), nebo portálu MOJE daně.

Vyčíslení daně z nemovitých věcí

Vyčíslení daně z nemovitých věcí je velmi individuální. Závisí na celkové výměře nemovitých věcí, jakož i na jejím druhu. Významný je také místní koeficient, který se každý rok mění v závislosti na rozhodnutí příslušné obce (podle její velikosti). Výši koeficientu vaší nemovité věci naleznete přímo na stránkách finanční správy. Se samotným výpočtem daně z nemovitých věcí vám pomohou online kalkulačky.

V případě, že celková výše daně převyšuje částku 5 000 Kč, platí se daň ve dvou stejných splátkách 1. splátka je splatná do 31. května a 2. splátka je splatná do 30. listopadu zdaňovacího období.

Daňovou povinnost před finančním úřadem neutajíte, proto je vhodné, abyste daňové přiznání podali sami dobrovolně. Pokud byste tak neučinili, obdržíte od finančního úřadu dopis, kde budete vyzvání k podání daňového přiznání a upozorněni na případnou sankci. Jestliže jste v minulém roce daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podali a nenastala u vás žádná rozhodná změna, nemusíte již daňové přiznání podávat a od finančního úřadu jednoduše obdržíte výzvu k zaplacení příslušné částky představující daň.

Pokud uvažujete nad nejsnazší variantou úhrady daně, pak je jím platba prostřednictvím SIPO (nutné si ho zřídit do 31. ledna), je však možná i úhrada bankovním převodem, složenkou, nebo osobně na pokladně finančního úřadu. Pokud místo složenky preferujete raději elektronické vyměření daně, je možné se do 15. března přihlásit k elektronickému odběru, vyčíslení daně tak obdržíte přímo na svůj e-mail. 

Zdroje: