Pokud jste se při svém podnikání někdy zaobírali otázkou dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty měli byste zpozornět. Pro některé podnikatele by totiž dobrovolná registrace k DPH mohla být velmi výhodná…

Zákonná úprava dobrovolného plátce DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen “zákon o DPH”) v § 94a zakotvuje subjekty, které se mohou dobrovolně registrovat k dani z přidané hodnoty (dále jen “DPH”).

Jedná se o jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, či skupinu samostatně podnikající. K dobrovolné registraci k placení DPH může přistoupit taková osoba, která:

  1. má sídlo nebo provozovnu v ČR a uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně,
  2. nemá sídlo ani provozovnu v ČR ale bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v ČR
  3. splňuje požadavky uvedené v písm. a) nebo b) a od jejího zrušení registrace plátce z důvodu závažného porušení povinností vztahujícího se ke správě daně uplynula lhůta nejméně 1 roku.

Osoby povinné stát se plátcem DPH upravuje § 6 a násl. zákona o DPH, když kritérií pro povinnou registraci k DPH je několik. Tím nejznámějším a nejčastějším kritériem je však obrat. Pokud totiž váš obrat za dobu 12 po sobě jdoucích měsíců přesahuje částku 1 mil. Kč (pozn. autorky od roku 2023 se limit pro povinnou registraci bude zvyšovat až na 2 mil. Kč), jste povinni stát se plátcem DPH. Pokud váš obrat nedosahuje částky 1 mil. Kč, nebo nesplňujete kritéria pro povinnou registraci k DPH můžete tak učinit i dobrovolně. 

Pro koho je výhodné stát se dobrovolně plátcem DPH?

Při úvaze nad tím, zda se dobrovolně stanete plátcem DPH byste se měli zabývat třemi důležitými faktory, které vám pomohou s rozhodováním:

1. Kdo jsou moji zákazníci?

Pokud jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH, vyplatí se vám registrovat k DPH. Cena vašeho zboží bude díky tomu pro zákazníky, kteří jsou plátci DPH výhodnější. To je také častý důvod, proč velké společnosti od neplátců DPH nenakupují.

Podnikáte-li v oblasti prodeje zboží nebo služeb podléhající zdanění sníženou sazbou DPH, tj. odvádíte daň ve výši 10% nebo 15% a nakupujete od dodavatelů se sazbou DPH 21%, je pro vás výhodné dobrovolně se registrovat k DPH. Díky tzv. dani na vstupu ve výši 21% a prodeji zboží nebo služby s 10% sníženou sazbou daně, vám finanční úřad rozdíl při zúčtování DPH vyplatí zpět.

Taktéž byste se k DPH měli dobrovolně registrovat v případě, že poskytujete službu nebo prodáváte zboží mimo ČR, a to bez ohledu na to, jestli jsou vaši zákazníci k DPH registrováni nebo nikoli. Při poskytování zboží nebo služby do zahraničí nese daňovou povinnost příjemce (kupující).

2. Kdo jsou vaši dodavatelé/obchodní partneři?

Jestliže jsou vaši dodavatelé plátci DPH, vyplatí se vám registrace také. Můžete si tak odečíst daň na vstupu, tj. při podání přiznání k DPH požádáte o její vrácení.

Obchodujete-li často s partnery ze zahraničí nebo plánujete expanzi společnosti mimo ČR, vyplatí se vám registrace k DPH. Pokud totiž nakupujete zboží nebo službu z “třetích zemí” (mimo EU), můžete si daň na vstupu automaticky odečíst.  Totéž platí i při nákupech od dodavatelů, kteří jsou plátci DPH se sídlem v EU.

3. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

S dobrovolnou registrací k DPH také neotálejte v případě, kdy se váš obrat pohybuje těsně pod hranicí 1 mil. Kč a vy očekáváte rozvoj svého podnikání. Ve vašem případě je registrace k DPH pro vás jednoznačně přínosná a zbytečně se připravujete o benefity s tím spojené.

Jestliže vlastníte společnost, kde jste již registrovaným plátcem DPH a zakládáte společnost další, která by byť jen částečně měla převzít činnost původní společnosti, je rozhodně na místě se k DPH registrovat.

Taktéž se vám registrace k DPH vyplatí v případě, že zvažujete nákup cenného majetku. Jako plátce DPH totiž máte nárok na odpočet DPH při jeho pořízení.

Na paměti byste ale měli mít i to, že si můžete odečíst DPH pouze z uhrazené ceny zboží nebo služby, která má souvislost s vaším podnikáním. Nelze uplatňovat nákupy osobního charakteru.

Dobrovolná plátce DPH

Komu se dobrovolná registrace k DPH rozhodně nevyplatí?

Oproti shora uvedeným případům pro vás není registrace k DPH výhodná, pokud nakupujete zboží nebo službu za sníženou sazbu 10% nebo 15% a prodávali byste své vlastní zboží či službu s 21% DPH. Také v případě, že jste drobný podnikatel, který poskytuje zboží nebo službu v převážné míře neplátcům DPH. Registrace k DPH není na místě anipokud podnikáte v odvětví, kde od nikoho nenakupujete zboží nebo službu a vaše produkty nebo služby mají vysokou přidanou hodnotu, jako je např. poradenská nebo lektorská činnost, či umělecké profese.

Klady a zápory dobrovolného přihlášení k DPH

Jako každé rozhodnutí má i dobrovolná registrace k DPH své klady a zápory.

Za významný klad je možné považovat snížení vašich vstupních nákladů. Co je ovšem ještě zajímavější je zvýšení prestiže. Díky tomu, že jste plátcem DPH jste u ostatních podnikatelů a zákazníků vnímáni lépe. Vysokou prestiž tomu přikládají i dodavatelé a zákazníci ze zahraničí. Tím, že jste plátcem DPH, jste vnímáni jako rovnocenní a důvěryhodní podnikatelé.

Co však od registrace k DPH odrazuje je silná administrativní zátěž, povinnost vydávat zákazníkům/klientům daňové doklady, vést daňovou evidenci, pravidelně podávat daňové přiznání a kontrolní či souhrnné hlášení. Všechny tyto povinnosti mají své zákonem stanovené fixní termíny. Pokud termín nedodržíte, hrozí vám přísné sankce. Jedním z posledních významných záporů je pak povinnost archivace veškerých daňových dokladů nejméně po dobu 10 let.

Zdroje: